REGULAMIN

1. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.arkamody.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NICOL Edyta Ramicka, z siedzibą pod adresem Strażacka 4, 62-590 Golina, NIP: 6651554122, REGON:311604071.
2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).
Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient może również złożyć zamówienie telefoniczne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
3. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego:
PKO Bank Polski 78 1020 2746 0000 3202 0274 3706
lub za pomocą systemów szybkich płatności internetowy Przelewy24
lub za pomocą kart płatniczych.
Operatorem kart płatniczych jest operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas zakupu towarów. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane - informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.
5. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem.
6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwy odbiór osobisty w naszych sklepach po wcześniejszym uzgodnieniu.
7. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę(Kupującego). W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sprzedającego.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego(Kupującego).
Informacja dot. zamówień, wysyłki, zwrotów, wymian:
tel: 793 036 103
czynny :
pn-pt 9.00 – 17.00
sob 9.00 – 13.00
Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
Korzystanie ze strony internetowej arkamody.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
Wykorzystanie zdjęć bez wcześniejszej zgody jest zabronione.
§ 1
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4) Sklep Internetowy  – serwis internetowy dostępny pod adresem www.arkamody.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
8) Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
9) Sprzedawca – NICOL Edyta Ramickai, z siedzibą pod adresem Strażacka 4, 62-590 Golina, NIP: 6651554122, REGON:311604071
10) Ustawa – art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 r. poz. 827);
11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
§ 2
Obowiązki Stron
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).
§ 3
Zamówienia
1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
§ 4
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
Na wpłatę czekamy 24godziny. Po tym terminie zostanie wysłane przypomnienie. Przy braku reakcji ze strony kupującego zamówienie zostanie anulowane.
b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
c) za pośrednictwem płatności on-line Przelewy24
4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem płatności on-line Przelewy24, wysyłka będzie realizowana dopiero odpowiednio po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym albo koncie Sprzedawcy.
5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził stan zewnętrzny przesyłki w obecności kuriera, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia.
6. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.
Uwaga: Przesyłki za pobranie będą potwierdzane przez obsługę sklepu telefonicznie lub SMS-em. Po potwierdzeniu przez klienta nastąpi realizacja zamówienia. Na potwierdzenie zamówienia masz 24h.
7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, prosimy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
- niekompletności przesyłki,
- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
8. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
10. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
§ 5
Kody rabatowe
1. Kod rabatowy pomniejszy wartość zamówionych Towarów o przyznaną wartość rabatu.
2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w Sklepie internetowym www.arkamody.pl
3. Kody rabatowe nie są wymienne na pieniądze.
4. W jednym Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.
5. Kod rabatowy przyznawany jest w ramach akcji promocyjnych.
6. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.
7. Kody rabatowe nie podlegają obrotowi handlowemu.
ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE
Zasady zwrotu produktu
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 r. poz. 827) z towaru zakupionego na naszych aukcjach można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, musi posiadać wszystkie oryginalnie przyczepione metki (w miarę możliwości prosimy odsyłać w przysłanym kartonie.) Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący
Adres do zwrotu
Sklep odzieżowy NICOL
ul. Strażacka 4
62-590 Golina
tel. 793 036 103
Akceptujemy zwroty oraz wymiany zamówionych w naszym sklepie przedmiotów. Oba procesy zostały maksymalnie uproszczone w celu przyspieszenia ich realizacji.

Procedura zwrotu:
Jeżeli jest możliwe prosimy o wiadomość elektroniczną o zwrocie na adres: zwroty@arkamody.pl
1. Wydrukuj i wypełnij poniższy formularz:
Wzór formularza zwrotu - plik w formacie pdf:
https://arkamody.pl/sklep/zwrot/formularz-zwrotu-NICOL.pdf
Wzór formularza zwrotu - plik w formacie odt (LibreOffice lub OpenOffice):
https://arkamody.pl/sklep/zwrot/formularz-zwrotu-NICOL.odt
2.Zapakuj przedmiot, do paczki dołącz uzupełniony formularz zwrotu.
Pamiętaj o tym, aby przedmioty były odpowiednio opakowane, tak, aby w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia.
3. Zaadresuj paczkę na adres zwrotów:
Sklep odzieżowy NICOL
ul. Strażacka 4
62-590 Golina
tel. 793 036 103
Pieniądze zwracamy przelewem w ciągu 14 dni.
PRODUKTY Z ODBIOREM W SKLEPIE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI !
Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem.
Każdy zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.(w miarę możliwości prosimy odsyłać w przysłanym kartonie.)
Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania (zapach proszku, zapach użytkowania, zapach perfum)
Wzór formularza reklamacyjnego - plik w formacie pdf:
https://arkamody.pl/sklep/zwrot/formularz-reklamacyjny-NICOL.pdf

Procedura Wymiany:
DARMOWA WYMIANA
Wymiana towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar nie był używany jest wciąż nowy (nie posiada śladów noszenia) ma oryginalne nieoderwane metki.
Butik ArkaMody.pl stworzyliśmy dla Was. Dlatego wymiana zawsze jest bezpłatna.
*Klient ponosi jedynie koszt nadania paczki do ArkaMody.pl
Darmowa wymiana polega na wysłaniu wymienianego towaru bez kosztów wysyłki do klienta. Nie zwracamy kosztów poniesionych za odesłanie wymienionego towaru do butiku ArkMody.pl
*Uwaga: Jeśli wymieniasz rozmiar a model pozostaje bez zmian, nie doliczamy żadnych dodatkowych kosztów w różnicy ceny jeśli twoje zamówienie było objęte rabatem, również nie zwracamy różnicy w cenie wymienianego rozmiaru w przypadku promocji.
*Wymieniony towar odsyłany jest przez InPost-paczkomat lub Kurier-Pocztex.
Jeżeli jest możliwe prosimy o wiadomość elektroniczną o wymianie na adres:
wymiany@arkamody.pl
1. Wydrukuj i wypełnij poniższy formularz:
Wzór Formularza Wymiany - plik w formacie pdf
https://arkamody.pl/sklep/wymiana/formularz-WYMIANA-NICOL.pdf
Wzór Formularza Wymiany - plik w formacie odt (LibreOffice lub OpenOffice)
https://arkamody.pl/sklep/wymiana/formularz-WYMIANA-NICOL.odt
2.Zapakuj przedmiot, do paczki dołącz uzupełniony formularz wymiany.
Pamiętaj o tym, aby przedmioty były odpowiednio opakowane, tak, aby w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia.
3. Zaadresuj paczkę na adres wymian:
Sklep odzieżowy NICOL
ul. Strażacka 4
62-590 Golina
tel. 793 026 507
Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem.
Każdy zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.(w miarę możliwości prosimy odsyłać w przysłanym kartonie.)
Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania (zapach proszku, zapach użytkowania, zapach perfum)

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć